جلسه جمع خوانی کتاب داستانهایی از رضا

درخواست حذف این مطلب

دومین جلسه جمع خوانی داستانهای رضا (ع) در کتابخانه عمومی بنت الهدی صدر برگزار گردید.