برگزاری نخستین نشست کتابخوان مدرسه ای دربخش باجگیران

درخواست حذف این مطلب

به همت مسئول محترم کتابخانه عمومی ت باجگیران نخستین نشست کتابخوان مدرسه ای  در مدرسه روستای بردر بخش باجگیران برگزار گردید.