لینک سخنان مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی و فرماندار در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی

درخواست حذف این مطلب

سخنان مطرح شده در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان را می توانید اینجا مطالعه کنید.