بازدید مدیرکل محترم از کتاخانه در حال ساخت آیت الله عطاردی قوچانی(ره)

درخواست حذف این مطلب

مدیرکل محترم کتابخانهه ای عمومی استان حجت ال سبزیان از پروژه در حال ساخت آیت الله عطاردی قوچانی(ره)  بازدید نمودند.