برگزاری نشست قصه گویی

درخواست حذف این مطلب

به همت مسئول محترم کتابخانه ت باجگیران آقای حمیدرضا حیدری برنامه قصه گویی توسط یکی از ک ن خانم مائده غیوردر بخش کودک کتابخانه برگزار گردید.