نشست کتابخوان مدرسه ای کتابخانه عمومی آیت الله آقا قوچانی(ره)

درخواست حذف این مطلب

به همت مسئول محترم کتابخانه عمومی آیت الله آقا قوچانی(ره) جناب آقای حمیدرضا قنبری سهنشست کتابخوان مدرسه ای در سه مدرسه برگزار گردید.