نمایش کتاب و جلسه جمع خوانی به مناسبت آزادسازی مشهر

درخواست حذف این مطلب

به همت کتابدار محترم کتابخانه عمومی بنت الهدی صدر خانم علی آبادی برنامه نمایشگاه کتاب و جلسه جمع خوانی به مناسبت آزادسازی مشهر برگزار گردید.